Петък, 06 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

България получи акредитация за агроекологичната мярка по САПАРД
България получи акредитация от Европейската комисия за прилагане на Мярка 1.3. "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000-2006 г. - САПАРД, съобщиха от Министерството на земеделието и горите /МЗГ/.
Общият бюджет на мярката е 12,6 млн. евро. 75 на сто от тези средства са осигурени от Европейския съюз, а 25 на сто - като съфинансиране от националния бюджет. Срокът на договора по агроекологичния проект е пет години, като изплащането на помощта по него е ежегодно.
Агроекологичната мярка е единствено задължителната по сега действащия регламент за развитие на селските райони. Това означава, че всяка страна, прилагаща САПАРД, е длъжна да разработи подобна мярка. Участието на земеделските производители в нея е доброволно.
Мярката е част от Националния план за развитие на селските райони в периода преди присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Чрез прилагането й ще бъде проверен капацитетът на България да разработва подобни мерки. Друга особеност при агроекологичната мярка е, че тя не е инвестиционна. Чрез нея се компенсират земеделските производители за това, че прилагат селскостопански практики, които щадят околната среда, т. е. те извършват екологична услуга.
Като най-съществена за стопаните особеност от МЗГ определят продължителността на договора, с който се поема ангажимент за участие в агроекологичната мярка - 5 години. Периодът е по-продължителен от прилагания по другите мерки по САПАРД, защото ефектът може да бъде видян след не по-малко от 5 години.
Агроекологичната мярка обхваща четири вида дейности - "Управление на полуестествени местообитания" ,"Подкрепа за противоерозионни практики в земеделските земи", "Биологично земеделие" и "Опазване на застрашени местни породи животни".
За да участват в мярката чрез прилагане на една или повече от една от избираемите агроекологични дейности, всички земеделски производители, респективно обединения на физически лица и общини, трябва да изпълнят четири условия - да изготвят агроекологичен план на земеделското си стопанство, съгласно
изготвени инструкции; да преминат курс по основно агроекологично обучение, в случай че имат по-малко от 3 години професионален опит в сферата на селското стопанство или не са завършили средно, или висше образование в направление "Селско стопанство"; да водят отчетност на стопанството и да спазват проверимите
стандарти за добра фермерска практика.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район