Понеделник, 09 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Очаква се одобрение от Брюксел на промените в Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
Сред по-важните промени в програмата са, че по предложение на ЕК обхвата на ОПРР беше намален, а броят на операциите, които стартират в първата половина на програмния период беше редуциран.
Операциите: 1.2. „Жилищна политика”, 1.3. „Организиране на икономически дейности” и 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” – в частта за проекти за наводнения ще стартират след 2009 г.
По искане на ЕК индикативното разпределение на ресурсите за градските агломерационни ареали да бъде 60:40 в полза на София и 6-те големи градове - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и Стара Загора.
Така по Приоритетна ос 1 60% (503 млн.евро) се адресират към градските агломерационни ареали на София и 6-те големи града и 40% (336 млн.евро) отиват към останалите 50 общини от градските агломерационни ареали на средно-големите градове(над 30 000 жители и Панагюрище).
Управляващият орган на програмата Главна дирекция "Програмиране на Регионалното развитие" си запазва правото в средата на програмния период след оценка на усвояването на средствата по Приоритетна ос 1, да преразпредели средства към средноголемите общини, ако най-големите общини не покажат достатъчна активност.
Приема се предложението на ЕК операция в операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” да се включи дейност “Изграждане на инсталации с използване на възобновяеми енергиини източници” с бенефициент – общини.
Операция 4.1 – „Партньорства за интегрирано развитие” отпада от Приоритет 4 и дейностите й преминават към Приоритетна ос 5Техническа помощ в операция 5.3 „Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПРР”. Операция 4.2 от Приоритетна ос 4 отпада. Пълният текст на програмата може да бъде намерен на английски език на сайта на МРРБ. До дни тя ще бъде качена и на български език.
ОПРР се очаква да бъде приета от Европейската комисия през втората половина на септември. Датата на окончателното приемане на програмата от ЕК няма да попречи на отварянето на някои операции по нея, които вече са принципно одобрени.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район