Вторник, 15 Октомври 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

МРРБ стартира Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г. ”
Управляващ орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” с регионални отдели в шестте района на планиране в страната. Бюджетът на програмата е 1 601 274 759 евро и се очаква тя да бъде официално одобрена от Европейската комисия през септември тази година.
Предвижда се програмата да стартира със следните две операции:
Приоритетна ос 1: “Устойчиво градско развитие”; Операция 1.1.: “Социална инфраструктура” с бенефициент: 86 общини от градските агломерационни ареали на страната;
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност; Oперация 2.1.: “Регионална и местна пътна инфраструктура” с бенефициенти: Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” за рехабилитация/реконструкция на второкласни, третокласни пътища на територията на цялата страна и 86 общини включени в градските агломерационни ареали за рехабилитация/реконструкция на общински пътища в рамките на ареалите.
Списъкът с 86 общини е включен в ОПРР и ще бъде публикуван в Насоките за кандидатстване.

Дейностите, които ще получат подкрепа по Операция 1.1. включват:
• Реконструкция, ремонт, обновяване и оборудване на образователни институции – предучилищни, начални и общообразователни училища, общинска собственост;
• Реконструкция, ремонт, обновяване и оборудване на социални институции, общинска собственост
• Реконструкция, ремонт, обновяване и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други културни институции, общинска собственост
• Извършване на енергийни одити и внедряване на мерки за енергийна ефективност в проектите свързани с ремонт/реконструкция/обновяване на горепосочените видове инфраструктура
• Осигуряване на подходяща архитектурна среда за достъп на хора с увреждания

Дейностите, които ще бъдат подкрепени по Операция 2.1. са:
• Рехабилитация и реконструкция на второкласни пътища, извън трансевропейската мрежа (TEN-T) и третокласни пътища на територията на цялата страна
• Подобряване на транспортните връзки към специфични дестинации и съоръжения извън населените места – осигуряване на достъп до пристанища, летища, депа за отпадъци и т.н.;
• Подкрепа за общински пътища в рамките на градските агломерационни ареали, обхващащи 86 общини, посочени в Оперативната програма.


Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район