Сряда, 23 Октомври 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

ЕС опрости Общата селскостопанска политика
Съвета по селско стопанство и рибарство на ЕС, който се състоя в понеделник в Брюксел, е приел предложенията за изменение на Регламент 1782/2003, въвеждащ схемите за директно подпомагане на земеделските производители, предаде БТА. Основната цел на изменението е да се опростят някои от изискванията при прилагане на схемите, а именно:
- опростяване на "10-месечното правило" относно периода, през който земеделските производители трябва да разполагат със земята, за да могат да получат подпомагане - с приетото изменение производителите трябва да разполагат със земята към дата, определена от всяка държава-членка, която не може да бъде по-късно от крайната дата за изменение на заявлението за подпомагане. В общия случай тази дата е 15 дни след крайния срок за подаване на заявлението за подпомагане.
- незначителни нарушения - държавата-членка може да вземе решение да не налага санкции в случаите на допускане от фермерите на незначителни нарушения и да прилага олекотена форма на последващ контрол.
- de minimis правило - подобряване на толерантността към случаи на малките несъответствия по отношение на правилата за кръстосано съответствие чрез въвеждане на ново de minimis правило, а именно праг от 100 евро, до който държавата-членка може да вземе решение да не намалява плащането на земеделския производител.
Министрите са приели промени и при прилагане на Системата за кръстосано съответствие, която е основен елемент от реформата на Общата селскостопанска политика /ОСП/ от 2003/2004 г. Системата представлява съвкупност от действащи изисквания за опазване на околната среда, здравеопазване на животните, обществено здраве и хуманно отношение към животните, които са част от европейското законодателство. С реформата на ОСП получаването на пълния размер на директни плащания от фермерите беше обвързано със спазване на изискванията за кръстосано съответствие, които са разпределени в три пакета:
Пакет "А" - опазване на околната среда, идентификация и регистрация на животните
Пакет "Б" - здравеопазване на животните, обществено здраве и опазване на здравето на растенията
Пакет "В" - хуманно отношение към животните
Неспазването на някои от изискванията за кръстосано съответствие води до намаляване на размера на плащането, съответстващо на тежестта на нарушението на правилата. Съгласно действащото законодателство българските фермери са задължени за прилагат системата за кръстосаното съответствие от 2012 г. В резултат на дискусиите бяха приети промени в регламента, съгласно които българските фермери получиха допълнителни две години, в рамките на които няма да бъдат санкционирани чрез намаляване на преките плащания при неспазване на изискванията за прилагане на пакети "Б" и "В". За българските фермери схемата ще се прилага съответно:
Пакет "А" - от 2012 г., Пакет "Б" - от 2014 г., Пакет "В" - от 2014 г.

Информацията е от Dnevnik.bg


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район